Skip to content
Skip to service links: contact, tools, help, the group
Skip to search
Skip to main navigation
Skip to sub navigation
Skip to Footer with links to masthead, print, email a friend and disclaimer
 

ข้อมูลด้านกฎหมาย

ศึกษาข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการเว็บไซต์ดีเอชแอล และความมุ่งมั่นที่จะรักษาข้อมูลอันเป็นความลับของผู้ใช้งานภายในเว็บไซต์

ข้อตกลงและเงื่อนไข – เว็บไซต์ดีเอชแอล

ในหน้านี้ คุณจะได้ศึกษาข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการเว็บไซต์ของดีเอชแอล ข้อตกลงและเงื่อนไขเหล่านี้อาจแตกต่างกันได้ในแต่ละประเทศ

ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการเว็บไซต์ดีเอชแอลมีดังนี้:

ลิขสิทธิ์

ลิขสิทธิ์สิ่งพิมพ์ที่เผยแพร่นี้เป็นของ DHL International GmbH

การอนุญาตให้ทำซ้ำ

บุคคลใดๆ สามารถทำซ้ำซึ่งเอกสารที่เผยแพร่บนหน้าเว็บไซต์ดีเอชแอลส่วนหนึ่งส่วนใดได้ภายใต้เงื่อนไขดังต่อไปนี้

  • สามารถนำเอกสารไปใช้เพื่อการให้ข้อมูล โดยไม่มีวัตถุประสงค์ในทางการค้าเท่านั้น
  • ห้ามมิให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อความใดๆ ในทุกกรณี
  • ห้ามมิให้ทำสำเนาหรือคัดลอกเครื่องหมายการค้าของดีเอชแอลโดยมิได้รับอนุญาตโดยชัดแจ้ง
  • การคัดลอกหรือทำสำเนาซึ่งส่วนใดๆ ของเอกสารจะต้องระบุข้อความเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์เสมอ ดังนี้:
    Copyright ©  DHL International GmbH. All Rights Reserved.

เครื่องหมายการค้าของดีเอชแอล

‘DHL’, ‘DHL Worldwide Express’, ‘DHL Express’, ‘DHL Parcel’, ‘DHL eCommerce’, ‘DHL Freight’, ‘DHL Supply Chain’, ‘DHL Global Forwarding’, ‘DHL Europlus’, ‘Jumbo Box’, ‘DHL Economy Select’, ‘DHLJetline’, ‘DHL Sprintline’, ‘DHL Secureline’, ‘DHL Express Easy’, ‘DHL Easy Shop’ , ‘DHL Connect’, ‘EasyShip’ เป็นเครื่องหมายการค้าของ DHL International GmbH หรือของกลุ่มบริษัทดีเอชแอล ซึ่งได้จดทะเบียนอย่างถูกต้องภายใต้กฎหมายในหลายประเทศ ทั้งนี้ ไม่เคยมีการอนุญาตให้ผู้ใดใช้เครื่องหมายการค้าไม่ว่าโดยชัดแจ้งหรือโดยปริยาย เครื่องหมายการค้าเหล่านี้ไม่สามารถคัดลอก ดาวน์โหลด ทำซ้ำ ใช้งาน แก้ไขเปลี่ยนแปลง หรือจำหน่ายออกไปไม่ว่าโดยวิธีใดๆ โดยไม่ได้รับอนุญาตล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษร (เว้นแต่จะเป็นส่วนสำคัญของการคัดลอกข้อมูลใดๆ ที่ปรากฏบนเว็บนี้โดยได้รับอนุญาต ตามที่ได้กำหนดไว้ตามความในวรรคก่อนนี้)

เครื่องหมายการค้าและชื่อทางการค้าอื่นๆ

เครื่องหมายการค้าหรือชื่อทางการค้าอื่นๆ ที่ถูกอ้างอิงถึงในเอกสารนี้เป็นทรัพย์สินของเจ้าของเครื่องหมายการค้าและชื่อทางการค้านั้นๆ

ความคิดเห็นของคุณ

ดีเอชแอลต้องการทราบผลตอบรับและยินดีรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของคุณ อย่างไรก็ตาม เราไม่สามารถตอบกลับทุกความคิดเห็นแต่ละรายได้ ดีเอชแอลมีสิทธิในการใช้และดำเนินการอย่างใดๆ ตามข้อมูลที่คุณได้ให้ไว้กับเรา

การใช้เครื่องมือสื่อสารแบบสองทางบนเว็บไซต์นี้

เพื่อความสะดวกของท่าน ดีเอชแอล ได้มอบบริการเครื่องมือสื่อสารแบบสองทาง (interactive) ต่างๆ ไว้บนเว็บไซต์ อาทิ บริการติดตามสถานะสินค้าและบริการรับฟังความคิดเห็นของคุณ ซึ่งคุณอาจใช้เครื่องมือเหล่านี้ได้เฉพาะเพื่อวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้เท่านั้น จะใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่นใดนอกเหนือจากที่กำหนดไว้มิได้

ความถูกต้องของเว็บไซต์นี้

เนื้อหาต่างๆ บนเว็บไซต์นี้อาจมีข้อมูลบางส่วนที่คลาดเคลื่อนหรือมีการพิมพ์อักษรผิดพลาด ซึ่งจะได้รับการแก้ไขโดยเร็วทันทีที่พบเห็นโดยเจ้าหน้าที่ดีเอชแอล ข้อมูลต่างๆ บนเว็บไซต์นี้ได้รับการอัพเดทและตรวจสอบอยู่อย่างสม่ำเสมอ อย่างไรก็ดี อาจมีข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นระหว่างการตรวจทานแก้ไขได้ และเนื่องจากอินเตอร์เน็ตยังคงมีความเป็นอิสระและสามารถเชื่อมโยงข้อมูลจากเว็บไซต์อื่นๆ ทั่วโลก ข้อมูลบางส่วนที่ปรากฏบนเว็บไซต์อาจมีแหล่งกำเนิดมาจากเว็บไซต์อื่นๆ นอกเหนือจากของดีเอชแอล ดีเอชแอลจึงปฏิเสธความผูกพันหรือความรับผิดชอบใดๆ อันเกิดจากเนื้อหาเหล่านี้ทั้งสิ้น

ไวรัส

ดีเอชแอลพยายามทุกวิถีทางที่เป็นไปได้เพื่อป้องกันไวรัสจากเว็บไซต์เหล่านี้ อย่างไรก็ดีทางเราไม่อาจรับประกันได้ว่าเว็บไซต์จะปราศจากไวรัสโดยสิ้นเชิง และดีเอชแอลจะไม่รับผิดชอบในกรณีเกี่ยวกับไวรัส ดังนั้น กรุณาใช้ระบบตรวจสอบและป้องกันไวรัสก่อนที่จะดาวน์โหลดข้อมูลใดๆ จากเว็บไซต์ของเราทุกครั้ง

การปฏิเสธการรับประกัน

บริการ เนื้อหา และข้อมูลบนเว็บไซด์นี้ได้รับการรวบรวมและจัดทำขึ้นตามที่ “เป็นอยู่” จริง ดีเอชแอล (เท่าที่กฎหมายได้ให้อำนาจไว้) ขอปฏิเสธการรับประกันต่างๆ ไม่ว่าจะโดยชัดแจ้งหรือโดยปริยาย ไม่ว่าตามบทกฎหมายหรือโดยประการอื่นๆ ทั้งนี้รวมถึง (แต่ไม่ได้จำกัด) การรับประกันที่เหมาะสมแก่ประโยชน์อันมุ่งจะใช้เป็นปกติ การไม่ละเมิดลิขสิทธิ์บุคคลที่สาม หรือความเหมาะสมเพื่อการอย่างใดอย่างหนึ่ง ดีเอชแอล รวมทั้งบริษัทร่วม และผู้ให้สิทธิ์ในการใช้เครื่องหมายการค้า จะไม่รับประกันต่อความถูกต้อง ความสมบูรณ์แบบ ความปลอดภัย หรือรับประกันความเที่ยงตรง เนื้อหา หรือข้อมูลที่รวบรวมไว้ทั้งในเว็บไซด์และในระบบ ข้อมูลที่ได้รับผ่านระบบและเว็บไซด์ของดีเอชแอลไม่ก่อให้เกิดการรับประกันใดๆ ที่มิได้ระบุไว้ในข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการเว็บไซต์ของดีเอชแอลทั้งสิ้น

ระบบกฎหมายบางประเทศไม่อนุญาตให้มีข้อจำกัดของการรับประกันโดยปริยาย ฉะนั้น ข้อจำกัดหรือข้อยกเว้นตามข้อนี้อาจไม่มีผลใช้บังคับกับคุณ หากคุณเป็นผู้บริโภคตามกฎหมาย สิทธิของท่านที่ไม่อาจสละหรือสงวนได้ ถ้าหากมี ย่อมไม่ถูกกระทบกระเทือนโดยข้อกำหนดเหล่านี้ คุณยินยอมและยอมรับว่าข้อจำกัดและข้อยกเว้นการรับประกันในข้อตกลงและเงื่อนไขดังกล่าวเป็นธรรมและสมเหตุสมผลแล้ว

ขอบเขตความรับผิดชอบ

ตามข้อกำหนดเท่าที่กฎหมายได้ระบุไว้ ไม่ว่ากรณีใดๆ ดีเอชแอล รวมทั้งบริษัทร่วม ผู้ให้สิทธิ์ในการใช้เครื่องหมายการค้า และบุคคลที่สามที่ถูกอ้างถึงในเว็บไซด์ จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ รวมทั้งค่าเสียหายอันเกิดจากเหตุบังเอิญ ค่าเสียหายทางอ้อม ค่าเสียหายที่เป็นตัวอย่าง ค่าเสียหายเชิงลงโทษ ค่าเสียหายเกี่ยวเนื่อง ค่าเสียหายจากการขาดผลกำไร หรือค่าเสียหายที่เกิดขึ้นจากการสูญหายของข้อมูล หรือการหยุดชะงักของธุรกิจอันเนื่องมาจากการใช้หรือไม่สามารถใช้บริการเว็บไซด์ ระบบ บริการ เนื้อหา หรือข้อมูล ของดีเอชแอล ซึ่งรองรับโดยกฎหมายว่าด้วยการรับประกัน สัญญา การละเมิด การกระทำความผิดตามกฎหมาย หรือทฤษฎีทางกฎหมายอื่น และไม่ว่าดีเอชแอลจะคาดเห็นถึงความเป็นไปได้ของค่าเสียหายดังกล่าวหรือไม่ ภายใต้กฎหมายใดๆ ที่ใช้บังคับ คุณยอมรับว่าดีเอชแอลจะไม่รับผิดชอบในค่าเสียหายที่เกิดขึ้น ไม่ว่าโดยตรงหรือวิธีอื่นใด รวมทั้งไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียไม่ว่าจะได้มีการเรียกร้องหรือดำเนินการในรูปแบบใดก็ตาม ไม่ว่าจะอยู่ในรูปของสัญญา การละเมิด หรือรูปแบบอื่นใดเกินกว่า 100 เหรียญยูโร
เพียงเท่าที่กฎหมายระบุไว้ การชดใช้ค่าเสียหายสำหรับคุณในข้อตกลงและเงื่อนไขนี้จะเป็นไปตามที่กำหนดและจำกัดเฉพาะการชดใช้ค่าเสียหายที่ระบุไว้โดยชัดแจ้งตามข้อตกลงและเงื่อนไขของดีเอชแอลเท่านั้น

ผลิตภัณฑ์และบริการ

ผลิตภัณฑ์ และบริการขนส่งสินค้าต่างๆ ตามที่ได้ระบุบนเว็บไซด์นี้ หากมิได้มีการตกลงกันเป็นลายลักษณ์อักษร ให้เป็นไปตามข้อตกลงและเงื่อนไขการจัดส่งของดีเอชแอล กรุณาติดต่อ ศูนย์บริการดีเอชแอลที่ใกล้ที่สุด เพื่อขอรับสำเนาข้อตกลงและเงื่อนไขต่างๆ เกี่ยวกับบริการในแต่ละประเทศต้นทางที่จัดส่งซึ่งอาจมีเงื่อนไขในการจัดส่งที่แตกต่างกัน เนื่องจากดีเอชแอลมิได้จัดให้มีผลิตภัณฑ์และบริการของดีเอชแอลทุกรายการในทุกๆ ประเทศ

การเปิดเผยข้อมูล

ข้อมูลทั้งหมดที่ได้รับจากผู้เข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของดีเอชแอลจะถูกเก็บเป็นความลับและจะไม่ถูกเปิดเผยไปยังบุคคลที่สาม เว้นแต่กรณีที่จำเป็นเพื่อการจัดสรรการให้บริการให้กับลูกค้าของดีเอชแอล

คำแถลงการณ์การสงวนข้อมูลส่วนบุคคล

ดีเอชแอลมีความมุ่งมั่นที่จะรักษาความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้บริการในเว็บไซต์นี้ โดยดีเอชแอลนำข้อมูลที่ได้รับไปใช้เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาบริการ และจัดทำเนื้อหาและบริการผ่านเว็บไซต์ให้ง่ายต่อการใช้งานและเหมาะสมสำหรับคุณยิ่งขึ้นเท่านั้น ทั้งนี้ หากได้รับอนุญาตจากคุณ ดีเอชแอลอาจนำข้อมูลที่ได้รับนี้เพื่อติดต่อคุณเกี่ยวกับข้อมูลอัพเดทในเว็บไซต์ของเราหรือการส่งข้อมูลเกี่ยวกับการตลาดอื่นๆ อย่างไรก็ดี ดีเอชแอลไม่เคยนำข้อมูลต่างๆ ที่ได้รับส่งต่อไปยังหน่วยงานอื่นๆ และจะไม่มีการดำเนินการเช่นนั้นในอนาคต เว้นแต่กฎหมายจะได้บังคับไว้เช่นนั้น ขณะเดียวกันดีเอชแอลจะไม่มีการนำข้อมูลที่ได้รับในเว็บไซต์นี้ ไปขายให้กับผู้ใด หรือหน่วยงานอื่นภายนอกดีเอชแอล หรือหน่วยงานภายในของดีเอชแอลเป็นอันขาด


อย่างไรก็ดี การใช้บริการบางรายการในเว็บไซต์ดีเอชแอล เช่น Web Shipping คุณอาจต้องลงทะเบียน หรือใช้รหัสผ่านเพื่อใช้งาน โดยข้อมูลที่ได้รับจากคุณอาจถูกนำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ด้านการตลาดของดีเอชแอล ซึ่งดีเอชแอลมีสิทธิในการเข้าถึงหรือแก้ไขให้ถูกต้องซึ่งข้อมูลส่วนตัวของคุณภายใต้บทบัญญัติแห่งกฎหมายที่ใช้บังคับ


ทั้งนี้ ข้อมูลเกี่ยวกับชิปเม้นท์จะถูกจัดส่งไปยังหน่วยงานที่รับผิดชอบของประเทศที่ชิปเม้นท์ส่งผ่าน หรือประเทศที่เป็นจุดหมายปลายทาง เพื่อใช้ดำเนินพิธีศุลกากรและภาษีต่างๆ ตลอดจนการตรวจสอบความปลอดภัยซึ่งเป็นไปตามกฎหมายของประเทศเหล่านั้น โดยข้อมูลที่เกี่ยวข้องนี้ได้แก่ ชื่อและที่อยู่ผู้ส่ง ชื่อและที่อยู่ผู้รับ คำอธิบายเกี่ยวกับสินค้า จำนวนชิ้น น้ำหนัก และมูลค่าของชิปเม้นท์


ดีเอชแอลขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัวได้ตลอดเวลา โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า กรุณาตรวจสอบกลับมายังเว็บไซต์อย่างสม่ำเสมอเพื่อจะได้รับทราบหากมีการเปลี่ยนแปลงใดๆ ทั้งนี้ ภายใต้การใช้งานเว็บไซต์ DHL.com คุณยอมรับในคำแถลงการณ์การรักษาความเป็นส่วนตัวดังกล่าวนี้แล้ว

เป็นส่วนจากความมุ่งมั่นอย่างต่อเนื่องของ DHL ที่จะคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลออนไลน์ของคุณ ตอนนี้เราได้สร้างแถลงการณ์การป้องกันข้อมูลพร้อมด้วยรายละเอียดที่เป็นประโยชน์อย่างมากสำหรับคุณ โปรดทราบว่า เนื้อหานี้มีเฉพาะในภาษาอังกฤษเท่านั้น
แถลงการณ์ใหม่นี้ให้รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ:
  • วิธีการใช้ และเก็บข้อมูลส่วนบุคคลออนไลน์ของ DHL
  • คุกกี้ของเว็บไซต์ DHL เราตั้งค่าประสานกัน
  • วิธีการจัดการ และลบคุกกี้
เราได้ทำการพัฒนาแถลงการณ์นี้เพราะว่าเราต้องการให้คุณรู้สึกมั่นใจเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

ถ้าคุณต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม โปรดดูที่: