Skip to content
Skip to service links: contact, tools, help, the group
Skip to search
Skip to main navigation
Skip to sub navigation
Skip to Footer with links to masthead, print, email a friend and disclaimer
 

Paperless Trade – ลดการใช้เอกสารเพื่อเพิ่มความรวดเร็ว

ช่วยประหยัดเวลาในการเตรียมการขนส่ง โดยลดงานเอกสารและเพิ่มความรวดเร็วในการเดินพิธีการศุลกากรด้วยบริการ Paperless Trade ของดีเอชแอล
บริการ Paperless Trade ของดีเอชแอล ช่วยให้คุณสามารถยื่นเอกสารศุลกากรผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยลดการพิมพ์กระดาษที่ใช้แนบหรือกำกับสินค้า รวมถึงประหยัดเวลาเตรียมการขนส่ง ซึ่งบริการนี้ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆและจะช่วยให้คุณลดค่าใช้จ่ายในการใช้และพิมพ์เอกสาร ในขณะเดียวกันยังส่งผลดีต่อสิ่งแวดล้อมอีกด้วย

บริการ Paperless Trade สามารถช่วยฉันได้อย่างไร

  • ประหยัดเวลา – ไม่ต้องแนบใบรายการสินค้าสำหรับการขนส่งไปพร้อมกับพัสดุภัณฑ์
  • ประหยัดค่าใช้จ่าย – ลดค่าใช้จ่ายในการพิมพ์เอกสาร
  • ลดความล่าช้า – การได้รับเอกสารก่อนล่วงหน้าจะช่วยให้ปัญหาต่างๆ ได้รับการแก้ไขอย่างรวดเร็ว
  • เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม - ลดการใช้เอกสารและวัสดุสิ้นเปลืองในการพิมพ์

บริการ Paperless Trade จะทำงานอย่างไร

หากประเทศปลายทางของพัสดุชิ้นนั้นๆมีบริการ Paperless Trade และมูลค่าของพัสดุชิ้นนั้นไม่เกินจำนวนที่กรมศุลกากรกำหนด
ด้วยบริการ Paperless Trade คุณสามารถมีทางเลือกที่จะสร้าง Commercial Invoice หรือ Proforma Invoice ในระบบ หรือ สามารถอัพโหลดเอกสารที่สร้างขึ้นเองได้

ฉันสามารถเริ่มต้นใช้งาน DHL Paperless Trade ได้อย่างไร

บริการ Paperless Trade ได้รับการเชื่อมต่อกับโซลูชั่นการขนส่งสิงค้าออนไลน์ของดีเอชแอล คุณจึงสามารถเริ่มต้นใช้งาน Paperless Trade บนโซลูชั่นดังกล่าวได้ง่ายๆ

เงื่อนไขของบริการ Paperless Trade

ดีเอชแอลนำเสนอบริการ Paperless Trade (“PLT”) ซึ่งช่วยให้ผู้ส่งสินค้าสามารถส่งเอกสารที่ต้องการแนบไปกับพัสดุได้ทางออนไลน์ (ไม่จำเป็นต้องพิมพ์เอกสารเพื่อแนบเอกสารตัวจริงไปกับพัสดุ)
ท่านในฐานะ “ผู้ส่ง” ยอมรับในข้อตกลงในนามของตัวคุณเองและในนามของผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียกับพัสดุ ซึ่งเงื่อนไขและข้อกำหนดของบริการ Paperless Trade มีผลบังคับใช้ต่อทุกพัสดุที่ใช้บริการ PLT
นอกจากนี้คุณยังตกลงให้เงื่อนไขของบริการ Paperless Trade มีผลเพิ่มเติมจาก เงื่อนไขและข้อกำนดในการขนส่งของดีเอชแอลที่ได้กำหนดไว้บนเว็บไซต์ของดีเอชแอลซึ่งมีผลครอบคลุมทั้งหมด โดยเฉพาะอย่างยิ่งในหัวข้อที่ 2 การขนส่งที่ไม่อาจยอมรับได้ (unacceptable shipments) หัวข้อ 12 คำรับรองและการชดใช้ของผู้ส่งสินค้า (shipper's warranties and indemnity) และหัวข้อ 6 ความรับผิดชอบของดีเอชแอล (DHL's liability)
ดีเอชแอลจะให้คำแนะนำต่างๆในการใช้บริการ PLT ซึ่งคำแนะนำดังกล่าวจะมีผลเพิ่มเติมจากข้อกำหนดหรือความต้องการที่มีอยู่เดิมในการจัดส่งพัสดุและเอกสาร

ซึ่งหมายรวมถึง:
  • รูปแบบของไฟล์เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ที่ท่านส่ง
  • คุณภาพของเอกสารที่สแกน
  • ช่วงเวลาในการส่งข้อมูลของพัสดุภัณฑ์
  • รายละเอียดของปลายทางที่ข้อมูลเอกสารจะถูกส่งไปถึง
  • รายละเอียดของพัสดุภัณฑ์ (เช่น ต้นทาง ปลายทาง รายละเอียดสินค้า และมูลค่าของพัสดุ) ที่บริการ PLT ไม่ครอบคลุม
  • เอกสารอื่นๆ (เช่น ใบรับรองแหล่งกำเนิดสินค้า) ซึ่งยังคงต้องแนบไปพร้อมกับพัสดุเมื่อส่งกับดีเอชแอล
ท่านตกลงที่จะทำตามขั้นตอนและคำแนะนำต่างๆในการใช้บริการ PLT ตามที่ดีเอชแอลระบุ อีกทั้งยังตกลงที่จะปฏิบัติตามความต้องการทางด้านกฎหมายและศุลกากรที่เกี่ยวข้องในการใช้บริการ PLT ยกตัวอย่างเช่น คุณจะไม่ใช่บริการ PLT สำหรับพัสดุภัณฑ์ที่ตามกฎหมายหรือกรมศุลกากรระบุว่าต้องแนบเอกสารตัวจริงไปกับพัสดุเท่านั้น
คุณยืนยันว่าคุณเป็นผู้ได้รับมอบอำนาจให้ส่งข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ และคุณได้มอบหมายให้ดีเอชแอลใช้ข้อมูลที่คุณส่งให้ดีเอชแอลทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับการดำเนินการส่งพัสดุภายใต้บริการ PLT ซึ่งหมายรวมถึงหัวจดหมายของบริษัทของคุณและลายเซ็นต์อิเล็กทรอนิกส์
เอกสารที่ส่งผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์จะต้องสามารถอ่านได้
คุณตกลงที่จะชดเชยและปกป้องดีเอชแอลจากความสูญเสีย ความเสียหาย หรือการล่าช้าซึ่งเกิดจากการไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อกำหนดของการขนส่งหรือเงื่อนไขการใช้บริการ Paperless Trade
คุณยอมรับว่าดีเอชแอลมีค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานเอกสารของคุณทางอิเล็กทรอนิกส์และดีเอชแอลอาจร้องขอให้คุณชดเชยค่าใช้จ่ายดังกล่าวในกรณีที่คุณไม่สามารถส่งมอบพัสดุที่คุณได้ดำเนินการส่งเอกสารทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ตามเวลารับพัสดุตามที่คาดการณ์ไว้
คุณยืนยันความยินยอมในฐานะผู้รับบริการ PLT