Skip to content
Skip to service links: contact, tools, help, the group
Skip to search
Skip to main navigation
Skip to sub navigation
Skip to Footer with links to masthead, print, email a friend and disclaimer
 

ขั้นตอนการกรอกใบกำกับสินค้าเชิงพาณิชย์

คุณสามารถศึกษาขั้นตอนการกรอกใบกำกับสินค้าเชิงพาณิชย์ที่ถูกต้องได้ดังนี้ ทุกหัวข้อที่เป็นตัวหนาห้ามเว้นว่าง

ชิปเมนท์ที่ต้องเสียภาษีทุกรายการซึ่งขนส่งผ่านดีเอชแอลจะต้องแนบใบกำกับสินค้าด้วยเสมอ

ขั้นตอนการกรอกใบกำกัีบสินค้าเชิงพาณิชย์

ด้านล่างนี้คือรายละเอียดทีละขั้นตอนเพื่อช่วยคุณกรอกแบบฟอร์มใบกำกับสินค้าให้ถูกต้อง ทุกหัวข้อที่เป็นตัวหนาห้ามเว้นว่าง

รายละเอียดผู้ส่งสินค้า
2.
3.
4.
การสำแดงสินค้า
รายละเอียดผู้ส่งสินค้า