Skip to content
Skip to service links: contact, tools, help, the group
Skip to search
Skip to main navigation
Skip to sub navigation
Skip to Footer with links to masthead, print, email a friend and disclaimer
 

ข้อมูลสำคัญ: ประเทศไทย

     1.   ศูนย์กระจายสินค้า (ฮับ )กรุงเทพฯ เป็นหนึ่งในศูนย์กระจายสินค้าในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก
     2.   จำนวนเที่ยวบินต่อสัปดาห์ มากกว่า 420 เที่ยวบิน สำหรับชิปเมนท์ที่ขนส่งด่วนทั้งขาเข้า และขาออก
     3.   ดีเอชแอล โกลเบิล ฟอร์เวิร์ดดิ้ง ประเทศไทย ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 14001:2004 and ISO 9001:2000
     4.   ดีเอชแอล ซัพพลายเชน ประเทศไทย ปฏิบัติงานบนพื้นที่คลังสินค้ากว่า 290,000 ตร.ม.
     5.   ดีเอชแอล ซัพพลายเชน ประเทศไทย มีจำนวนพาหนะที่ใช้ในการส่งกว่า 500 คันต่อวัน