Skip to content
Skip to service links: contact, tools, help, the group
Skip to search
Skip to main navigation
Skip to sub navigation
Skip to Footer with links to masthead, print, email a friend and disclaimer
 

องค์กรของเรา

บริการขนส่งด่วนทั่วโลก เฟรทฟอร์เวิร์ดดิ้งโดยการขนส่งทางอากาศ ทางบก ทางทะเล และทางรถไฟ บริการด้านคลังสินค้าครบวงจร นอกเหนือจากการเก็บรักษาสินค้าแล้ว ยังมีบริการบรรจุหีบห่อ เรื่อยไปจนถึงการซ่อมแซม บริการไปรษณียภัณฑ์ต่างประเทศ การชิปปิ้งพิเศษที่ตรงกับความต้องการของลูกค้าโดยเฉพาะ – ถ้าเป็นเรื่องลอจิสต์ติก ต้องยกให้ดีเอชแอล