Skip to content
Skip to service links: contact, tools, help, the group
Skip to search
Skip to main navigation
Skip to sub navigation
Skip to Footer with links to masthead, print, email a friend and disclaimer
 

ค่าธรรมเนียมน้ำมันเชื้อเพลิง

การเปลี่ยนแปลงราคาน้ำมันเชื้อเพลิงก่อให้เกิดต้นทุนที่ผันผวนต่ออุตสาหกรรมการคมนาคมขนส่ง ซึ่งการปรับอัตราค่าธรรมเนียมเชื้อเพลิงที่อาจเพิ่มขึ้นหรือลดลง หรือถูกยกเลิกนั้นเป็นไปเพื่อให้สัมพันธ์กับความเคลื่อนไหวของราคาน้ำมันเชื้อเพลิงในตลาดโลก

อัตราค่าธรรมเนียมพิเศษน้ำมันเชื้อเพลิง สำหรับบริการขนส่งด่วนระหว่างประเทศภายในเวลาที่กำหนด และ บริการขนส่งเร็วระหว่างประเทศจะปรับเปลี่ยนตามอัตราค่าเฉลี่ยของราคาซื้อขายน้ำมันเชื้อเพลิงกลาง US Gulf CoastExternal Link / New Window (USGC) ในแต่ละเดือน ซึ่งรายงานโดยกระทรวงพลังงาน ปะเทศสหรัฐอเมริกา
การคำนวนค่าธรรมเนียมของดีเอชแอลนั้นจะอ้างอิงดัชนีย้อนหลังไปสองเดือน ตัวอย่างเช่น ค่าเฉลี่ยของราคาน้ำมันในเดือนมกราคมจะถูกใช้สำหรับการกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมน้ำมันเชื้อเพลิงที่จะใช้ในเดือนมีนาคม เป็นต้น ซึ่งเป็นไปตามข้อมูลที่ได้ประกาศไว้ก่อนหน้า


อัตราค่าธรรมเนียมพิเศษน้ำมันเชื้อเพลิงมีผลต่ออัตราค่าบริการขนส่งและอัตราค่าธรรมเนียมพิเศษดังต่อไปนี้
  • ค่าธรรมเนียมการรับและนำส่งสินค้านอกเวลาทำการ
  • ค่าธรรมเนียมพื้นที่ห่างไกล
  • ค่าธรรมเนียมการรับในกรณีพิเศษ
  • ค่าธรรมเนียมการนำส่งซ้ำ
  • ค่าธรรมเนียมการนำส่งในกรณีพิเศษ
  • ค่าธรรมเนียมพัสดุที่มีน้ำหนัก
  • ค่าธรรมเนียมพัสดุที่มีขนาดเกิน
ดีเอชแอล เอ๊กซ์เพรสขอสงวนสิทธิ์ในการปรับดัชนีและตารางค่าธรรมเนียมน้ำมันเชื้อเพลิงโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ค่าธรรมเนียมน้ำมันเชื้อเพลิงและกำหนดระยะเวลาของค่าธรรมเนียมดังกล่าวนั้นได้ผ่านการพิจารณาโดยละเอียดจากดีเอชแอลแต่เพียงผู้เดียว