Skip to content
Skip to service links: contact, tools, help, the group
Skip to search
Skip to main navigation
Skip to sub navigation
Skip to Footer with links to masthead, print, email a friend and disclaimer
 

คู่มือการขนส่งวัตถุอันตราย

ดีเอชแอล เอ๊กซ์เพรสมีประสบการณ์ในการขนส่งวัตถุอันตราย กรุณาศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อให้แน่ใจว่าสินค้าของคุณมิได้ฝ่าฝืนเงื่อนไขและข้อบังคับใดๆ

การขนส่งวัตถุอันตราย

ดีเอชแอลเป็นผู้ให้บริการขนส่งวัตถุอันตรายซึ่งเป็นที่ยอมรับในวงการ และในฐานะบริษัทผู้ให้บริการขนส่งและบริการด้านลอจิสติกส์ชั้นนำ ดีเอชแอลให้บริการตามมาตรฐานและข้อบังคับต่าง ๆ ดังนี้
  • กฎระเบียบในการขนส่งทางอากาศของสมาคมขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศ (IATA) ซึ่งบังคับใช้ในทุกประเทศที่ใช้ข้อบังคับ ICAO และสำหรับทุกสายการบินที่ต้องปฏิบัติตามระเบียบของ IATA
  • กฎระเบียบในการขนส่งทางบกของ ADR ซึ่งบังคับใช้ในทุกประเทศที่อนุสัญญาตามระเบียบ ADR ซึ่งเป็นระเบียบในการขนส่ง นอกจากนี้การขนส่งในประเทศยุโรปยังต้องปฏิบัติตามระเบียบของสหภาพยุโรปเกี่ยวกับการขนส่งวัตถุอันตราย ด้วย
  • กฎหมายระดับชาติอื่น ๆ ที่บังคับใช้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับต้นทาง การขนส่งและปลายทางของชิปเม้นท์
หากคุณไม่แน่ใจว่าสินค้าของคุณจะต้องอยู่ภายใต้บังคับของข้อบังคับหรือระเบียบใดบ้าง กรุณาติดต่อแผนกลูกค้าสัมพันธ์